Fundacja "Mali Odkrywcy" - kim jesteśmy

Pobierz statut Fundacji

Celem Fundacja Rozwoju i Edukacji „MALI ODKRYWCY” jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, przede wszystkim zapewnienie optymalnych warunków rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez:

1. Inicjowanie, organizację, udział, promocję, wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw mających na celu rozwój sportowy i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. Inicjowanie, organizację, udział, promocję, wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw mających na celu rozwój kulturalny.

3. Inicjowanie, organizację, udział, promocję, wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw mających na celu rozwój edukacyjny.

4. Organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

5. Inicjowanie, organizację, udział, promocję, wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw z zakresu ochrony, profilaktyki, promocji zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

6. Inicjowanie, organizację, udział, promocję, wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw z zakresu ochrony środowiska i ekologii, w tym w szczególności kontaktu dzieci ze zwierzętami, poszanowania praw środowiska przyrodniczego, zwierząt i roślin, recyklingu, edukacji ekologicznej.

7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz ochronie praw przyrody i ekologii.

9. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczności lokalnej.

10. Upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na celu propagowanie aktywności, opieki nad zwierzętami, rehabilitację, zwiększanie dostępności osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonych wykluczeniem., przewlekle chorym, dzieciom i młodzieży do środowiska przyrodniczego.

11. Szerzenie wiedzy przyrodniczej, w tym w szczególności podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinie kultury zoologicznej i ekologicznej.

12. Odpłatną i nieodpłatną terapię z udziałem zwierząt.

13. Organizację szkoleń na tematy związane z działalnością fundacji;

14. Zbieranie wiedzy naukowej na tematy związane z działalnością fundacji, w szczególności terapii z udziałem zwierząt, ekologii i jej zastosowań praktycznych;

15. Odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;

16. Odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi i młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;

17. Aktywny recykling odpadów;

18. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności, w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;

19. Uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.

20. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


Nasi Partnerzy

  


Bierzemy udział w projektach:

Deutsh Wagen Tour
Rodzice przyszłości
Akademia Zdrowego
Przedszkolaka
Wszystkie Kolory Świata
Pójdę do Szkoły
Cała Polska Czyta Dzieciom
Mamo, tato poczytaj mi
Uwolnij książkę
Rower dla Ady
Bezpieczne przedszkole
Aktywny Recykling
Odpadów
Kubusiowe piosenki
My nie gryziemy

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy
Przedszkole, Fundacja i Centrum Zabaw
tel. 793-702-012; 605-563-397
64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 46
e-mail: prychlewska@wp.pl ; kontakt@maliodkrywcy.org.pl