Pierwszy w Chodzieży Żłobek
2019-12-20

 

W naszej placówce realizowany jest projekt pn. Żłobek „MALI ODKRYWCY” w Chodzieży

nr projektu RPWP.06.04.01-30-062/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

 

 

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mariusz Błaszczyk z siedzibą w Chodzieży w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Beneficjenta z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.

 

Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0062/18, pn. Żłobek „MALI ODKRYWCY” w Chodzieży jest realizowany na terenie miasta Chodzież, a jego głównym celem jest zwiększenie na obszarze Miasta Chodzież aktywności zawodowej 16 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz wzrost w Mieście Chodzież liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Projekt zakłada stworzenie w 2019 r. w Mieście Chodzież 16 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 opieką żłobkową 16 Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych w Mieście Chodzież i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

 

 

Projekt skierowany jest do Rodziców/Opiekunów Prawnych dzieci w wieku do lat 3 doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3, pracujących, w tym będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/tacierzyńskim/rodzicielskim zamieszkałych na terenie Miasta Chodzież (woj. wielkopolskie). Projekt nie jest skierowany do Rodziców będących na urlopie wychowawczym.

 

Łączna wartość projektu to 370.704,35 zł, w tym 44.042,58 zł wkładu własnego Beneficjenta.

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota: 326.661,77 zł.


 

 


 

powrót do aktualności

Nasi Partnerzy

  


Bierzemy udział w projektach:

Deutsh Wagen Tour
Rodzice przyszłości
Akademia Zdrowego
Przedszkolaka
Wszystkie Kolory Świata
Pójdę do Szkoły
Cała Polska Czyta Dzieciom
Mamo, tato poczytaj mi
Uwolnij książkę
Rower dla Ady
Bezpieczne przedszkole
Aktywny Recykling
Odpadów
Kubusiowe piosenki
My nie gryziemy

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy
Przedszkole, Fundacja i Centrum Zabaw
tel. 793-702-012; 605-563-397
64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 46
e-mail: prychlewska@wp.pl ; kontakt@maliodkrywcy.org.pl